Skip to content


Solidarietà a Sandi Volk!

Ecco un ulteriore caso di discriminazione culturale e un tentativo di rimozione forzata della memoria. Viene chiusa la Sezione storia della «Narodna in študijska knjižnica» di Trieste, la biblioteca che conserva il materiale d’archivio sugli sloveni in Italia. Riceviamo e condividiamo:

Odseka za zgodovino Narodne in študijske knjižnice ni več!
La Sezione storia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi non esiste più!

Spettabili,
lunedì 27.5.2013 il Consiglio d’Amministrazione della Biblioteca nazionale slovena e degli studi mi ha licenziato senza preavviso. Ciò ha significato la definitiva distruzione della Sezione storia della biblioteca, l’unica istituzione archivistica degli sloveni in Italia.

Nel novembre del 2012 la sezione aveva infatti perso uno dei tre impiegati che si era dimesso a causa della situazione venutasi a creare; nel marzo del 2013 il CdA ha chiuso e reso inaccessibili (con la scusa, ora possiamo dirlo, della sicurezza) a impiegati e utenti i locali (e i materiali) della Sezione storia; con il 1.6.2013 la seconda impiegata della Sezione andrà in pensione. Con il mio licenziamento la Sezione è ora chiusa senza alcuna prospettiva di riapertura e senza personale.

L’attuale CdA ha evidentemente portato a compimento un preciso progetto di chiusura della sezione, di cui si vocifera almeno dal 2010. Che si tratti della realizzazione di un progetto e non di provvedimenti dovuti a cause di forza maggiore lo dimostra il fatto che il mio licenziamento (come tutto il resto) sia avvenuto nel momento in cui lo stato italiano ha assicurato alla Biblioteca degli stanziamenti per gli anni dal 2013 al 2015 quasi doppi a quelli del 2012 e del 25% maggiori di quelli erogati alla stessa prima dei tagli del 2012.

Le spese della Biblioteca si sono poi ulteriormente ridotte per l’andata in quiescenza, a partire dal 1.6.2013, anche dell’attuale direttore. Non si tratta quindi di problemi finanziari. Mentre è invece un fatto che il CdA ha causato con le sue condotte un danno gravissimo all’ente che amministra, alla comunità slovena in Italia, al patrimonio culturale della regione e a quello sloveno in generale. Ci sono addirittura segnali che indicano l’esistenza del pericolo della vendita di parte del patrimonio custodito dalla Sezione storia.

Gli interventi, le dichiarazioni, gli appelli e le richieste, che tanti di voi hanno indirizzato al CdA e ad altri soggetti in risposta agli appelli del personale della Sezione non sono stati considerati. Ma non sono stati inutili, perché rimangono anche come stimolo a porre rimedio al danno fatto e ad impedirne altri. Vi assicuro che con il mio licenziamento la questione è tutt’altro che chiusa, dato che non ho alcuna intenzione di lasciare archivi, raccolte fotografiche e tutto il resto del materiale a dei distruttori del patrimonio culturale.

I CdA arrivano e passano, la storia, gli archivi, la ricerca, la cultura restano.

Vi ringrazio per il sostegno e l’aiuto già espressi e vi invito ancora una volta a mandare le vostre considerazioni su quanto accaduto ai seguenti indirizzi di enti e media (e a tutti gli altri che riterrete di interesse):
kgz-ts@skgz.org; odbor@ssorg.eu; redakcija_ts@primorski.eu; redazione-slovena@rai.it; urednistvo@slomedia.it; trst@noviglas.eu; segreteria.redazione@ilpiccolo.it; redazione@lavoceditrieste.info; ufficio.centrale@messaggeroveneto.it; udine@gazzettino.it; tg3fvg@rai.it; trst@knjiznica.it.

Scusandomi del disturbo vi ringrazio anticipatamente
Sandi Volk

Spoštovani
v ponedeljek 27.5.2013 mi je Upravni odbor Narodne in študijske knjižnice sporočil takojšen odpust z dela. S tem je dokončno uničil Odsek za zgodovino, edino arhivsko ustanovo Slovencev v Italiji. Novembra 2012 je zaradi neurejenih razmer eden od treh na Odseku zaposlenih uslužbencev NŠK dal ostavko; marca 2013 je UO pod pretvezo (to lahko sedaj mirno rečemo) varnosti zaprl za uslužbence in uporabnike prostore (in gradivo) Odseka za zgodovino; s 1.6.2013 bo šla v pokoj druga uslužbenka Odseka. Z mojim odpustom je sedaj Odsek zaprt brez vsake perspektive ponovnega odprtja in brez osebja.

Sedanji UO je očitno izvedel dolgo načrtovani projekt o zaprtju odseka, o katerem so krožile govorice vsaj od leta 2010. Da gre za načrt in ne za silo razmer dokazuje dejstvo, da se je moj odpust (in vse ostalo)

zgodil v času, ko je italijanska država NŠK za leta 2013 do 2015 zagotovila skoraj dvakrat toliko sredstev kot v letu 2012. Ta sredstva bodo za 25% višja od tega, kar je NŠK prejemala pred krčenjem leta 2012. Poleg tega so se izdatki NŠK še dodatno znižali, ker bo s 1.6.2013 v pokoj šel tudi dosedanji ravnatelj. Izgovori o pomanjkanju sredstev torej ne držijo, drži pa, da je UO s tem povzročil ustanovi, celotni manjšinski skupnosti, skupni slovenski kulturni dediščini in kulturnemu bogastvu dežele Furlanije Julijske krajine neprecenljivo škodo.

Obstajajo celo znaki, da obstaja resna nevarnost, da se del gradiva, ki ga hrani Odsek, odtuji in proda.

Stališča, priporočila, pozivi in prošnje, ki ste jih tako številni v odziv na apele uslužbencev naslovili na UO in druge odločilne subjekte, niso bili upoštevani. Niso pa bili brez pomena, saj ostajajo tudi kot spodbuda, da se narejena škoda popravi in prepreči novo. Zagotavljam vam, da z mojim odpustom zadeva še zdaleč ni zaključena, saj nimam nobenega namena arhive, fotografske fonde, zbirke in ostalo pomembno gradivo prepustiti uničevalcem kulturnih dobrin. UO prihajajo in odhajajo, zgodovina, arhivi, znanost, kultura pa ostajajo.

Zahvaljujem se vam za že izraženo podporo in pomoč in vas pozivam, da svoje odzive na dogajanje pošljete na naslove sledečih ustanov in medijev (in na vse druge, ki jih boste smatrali za pomembne):
kgz-ts@skgz.org; odbor@ssorg.eu; redakcija_ts@primorski.eu; redazione-slovena@rai.it; urednistvo@slomedia.it; trst@noviglas.eu; segreteria.redazione@ilpiccolo.it; redazione@lavoceditrieste.info; ufficio.centrale@messaggeroveneto.it; udine@gazzettino.it; tg3fvg@rai.it; trst@knjiznica.it.

Zahvaljujem se vam za pozornost in vas najlepše pozdravljam
Sandi Volk

Posted in General.

Tagged with , , , .